قارچ 1000 گرمی برش خورده پارس شهریار

تهیه شده از مرغوبترین محصول دست چین شده گروه تولیدی ( قارچینو )