انواع قارچ خوراکی پر مصرف در کشورهای مختلف

قارچ های مختلفی برای مصرف پرورش داده می شوند. قارچ های دکمه ای سفید، قهوه ای، پورتوبلو، قیفی، شاه صدف، صدفی، انوکی، شیتاکه، مورل، مرغ چوب، کوپرینوس، یال شیر و ریشی از پر مصرف ترین نوع قارچ ها هستند. نوع دکمه ای یا سفید جز پرطرف دارترین نوع قارچ ها هستند و در انواع سوپ ها ، خورش ها ، خوراک ها و پیتزاها استفاده می شوند.